Suriye’nin Tarihi

Suriye, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir ülkedir. Mezopotamya’dan günümüze kadar uzanan Suriye tarihi, antik çağlardan modern zamanlara kadar birçok dönemin yaşanmasına tanık olmuştur.

Suriye’nin tarihindeki önemi, ülkenin stratejik konumundan kaynaklanmaktadır. Doğuda, Irak ve İran’la sınırı olan Suriye, batıda Akdeniz kıyılarına sahiptir. Bu nedenle, ülke Doğu ve Batı arasında önemli bir geçit noktası olarak tarihte ön plana çıkmıştır. Ayrıca, Suriye’nin tarihi boyunca birçok farklı kültür ve dinin etkisi altında kalmış olması da ülkenin tarihi önemini artırmıştır.

Suriye aynı zamanda Dünya Mirası listesinde yer alan birçok tarihi ve turistik yerlere de ev sahipliği yapmaktadır. Bu yerler arasında Roma döneminden kalan Baalbek Tapınakları, antik kentin kalıntıları olan Palmira ve Ugarit antik kenti gibi birçok tarihi miras yer almaktadır.

Mezopotamya’dan Suriye’ye

Suriye, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Suriye’nin tarihi kökenleri, Mezopotamya’da bulunmuştur. Mezopotamya’dan doğuya doğru ilerleyenler bu bölgeye gelerek yerleşmişlerdir. Başta Sümer uygarlığıyla başlayan kültür, Babil İmparatorluğu, Asur İmparatorluğu, Hitit İmparatorluğu ve Akad İmparatorluğu gibi büyük medeniyetlerin yükselişiyle devam etmiştir.

İÖ 333 yılında Büyük İskender’in fetihleri sonucunda Suriye, Makedonya Krallığı’na bağlandı. Büyük İskender’in ölümünden sonra Suriye, Seleukos İmparatorluğu’nun kontrolü altına girdi. Roma İmparatorluğu’nun güçlenmesiyle birlikte Suriye, Roma egemenliği altına girdi. Roma İmparatorluğu’nun bölünmesiyle birlikte Suriye, Bizans İmparatorluğu’nun kontrolüne geçti.

Bölgenin sonraki dönemleri, İran, Selçuklu ve Haçlıların egemenliği altında geçti. Suriye, Osmanlı İmparatorluğu’nun kontrolüne geçtiğinde ise modernleşmeye başladı. 1916-1918 yılları arasında gerçekleşen Arap İsyanı’nın ardından Suriye, Fransız Mandası dönemiyle karşılaştı.

1930’lu yılların sonlarında, Suriye Bağımsızlık Hareketi’nin öncülüğünde bağımsızlığını kazandı. 1949 yılında, Suriye Cumhuriyeti kuruldu. 1963’te Baas Partisi iktidara geldi ve Suriye’de çok partili siyasi sistemi ortadan kaldırdı. Soğuk Savaş sırasında Suriye’de denge önemli bir sorundu. Sonrasında, Suriye İç Savaşı’nın patlak vermesiyle birlikte ülkenin tarihi daha karmaşık bir hal aldı.

Suriye’nin Antik Dönemi

Antik dönemde, Suriye Hint-Avrupa ve Semitik kökenli halklar tarafından yönetiliyordu. Büyük İskender, Pers İmparatorluğu’nu mağlup etti ve MÖ 333 yılında Suriye’yi ele geçirdi. İskender’in ölümünden sonra, Suriye’de Seleukos İmparatorluğu kuruldu. Ancak, Roma İmparatorluğu’nun yükselişi Suriye üzerinde önemli bir etkiye sahipti.

Özellikle Pompey’in Suriye’yi fethi, Suriye tarihinde önemli bir dönüm noktasını temsil eder. Pompey, MÖ 64 yılında Suriye’yi ele geçirdi ve Suriye, Roma İmparatorluğu’nun bir eyaleti haline geldi. Roma İmparatorluğu’nun Suriye’deki etkisi, mimari, kültür ve ticaret alanlarında kendini gösterdi. Bu nedenle, Suriye antik çağda büyüleyici bir kültürel merkez haline geldi.

 • Roma İmparatorluğu’nun başkenti Roma’da inşa edilen büyük yapılar, Suriye’deki kentlerde de inşa edildi. Özellikle Antakya kenti, Suriye’nin tarihi bölgesinde inşa edilen en önemli Roma yapılarından biridir.
 • Suriye, antik dönemde önemli bir ticaret merkezi haline geldi. Gümüş, altın, bakır ve ipek, Suriye’nin zenginliklerinden bazılarıydı. Bu dönemde, Suriye’nin su yolu, karayolu ve deniz yolu ticareti, bölgenin zenginliğini artırdı.
 • Bununla birlikte, antik Suriye tarihi, aynı zamanda Romalılar ile Persler arasındaki çatışmaların sahnesi oldu. Özellikle Palmira şehrinin lideri Zenobia’nın giriştiği Pers işbirliği, Roma ile olan ilişkileri bozarak Suriye’nin siyasi istikrarsızlığına neden oldu.

Antik Suriye tarihi, Suriye’nin yerel kültürleri, Roma İmparatorluğu’nun etkisi ve Büyük İskender’in fethi gibi çeşitli unsurları içeren zengin bir döneme işaret eder. Bu sayede, Suriye, antik dönemde büyüleyici bir merkez haline geldi ve günümüze kadar önemini korudu.

Pompey’in Suriye’ye Gelişi

Pompey, MÖ 63 yılında Suriye’ye geldi ve kısa süre içinde bölgeyi fethetti. Bu, Roma Cumhuriyeti’nin Suriye’yi ele geçirdiği ilk dönemdi. Pompey, bölgedeki krallıkları yok etti ve Suriye’yi Roma Cumhuriyeti’ne bağladı. Roma dönemi Suriye’si, Pompey’in Suriye’yi fethinden sonra başladı. Roma hükümdarlığı altında, Suriye’nin ekonomisi ve ticareti büyük ölçüde gelişti. Şehirler, yollar, kaleler ve tapınaklar inşa edildi.

 • Pompey’in Suriye’yi fethiyle, Roma Cumhuriyeti’nin doğu sınırları genişlemiş oldu.
 • Bu dönemde Suriye, ticaretin merkezi haline geldi ve Roma’nın Doğu’ya açılan kapısı oldu.
 • Roma dönemi Suriye’si, Doğu Akdeniz ticaretinde önemli bir rol oynadı.

Pompey ayrıca, Yahudilerle de ilgileniyordu. Suriye’deki Yahudi topluluğu, Roma’nın bölgede kendi gücünü yerleştirmesine yardımcı oldu. Ancak, Roma dönemi Suriye’si, birçok isyan ve ayaklanmaların da yaşandığı bir dönem oldu.

İlk yüzyılda Suriye, Roma İmparatorluğu’nun en önemli eyaletlerinden biriydi. Ancak, zamanla Roma İmparatorluğu’nun gücü azaldı ve Suriye, farklı hükümdarların egemenliği altına girdi.

Palmira’nın Yükselişi

Palmira, antik çağlarda önemli bir ticaret merkezi ve Roma İmparatorluğu’nun parçasıydı. Kent, 1. yüzyılın ortalarında Roma İmparatorluğu’nun kontrolü altına girdi ve askeri olarak savunulabilen stratejik bir konuma sahipti. Palmira’nın yükselişi, su yollarının kontrolü sayesinde gerçekleşti. Bu sayede, yakındaki Batı ve Doğu’ya ithal edilen mal ve hizmetlerin ticareti için ideal bir konum haline geldi.

Yöneticileri arasında en önemlisi Zenobia’dır. Zenobia, kocası Odaenathus ile birlikte Suriye’nin doğusundaki Palmyra Krallığı’nı yönetti. İmparator Aurelian’ın yönetimi altında Roma’ya karşı ayaklanınca, Roma İmparatorluğu, Palmira’yı yeniden fethetmek için bir dizi askeri sefere başladı. İmparatorluğun son seferi, Aurelian’ın bir zaferiyle sonuçlandı ve Zenobia esir alındı. Bu olay, Palmira’nın Roma İmparatorluğu tarafından işgal edilmesiyle sonuçlandı.

 • İlk olarak Roma İmparatorluğu’nun desteğiyle yükselen Palmira, daha sonra Roma’ya karşı ayaklanarak kendi başına yönetim oluşturmaya çalıştı.
 • Zenobia, Palmira’nın en önemli liderlerinden biri olarak bilinir ve imparatorluğa karşı Roma’yı başarıyla savundu.
 • Roma İmparatorluğu, Palmira’yı fethederek hüküm sürdü ve kenti önemli bir askeri üssü haline getirdi.

Palmyra’nın Düşüşü

Antik dönemde Suriye, Roma İmparatorluğu’nun bir parçasıydı ve Palmira kenti, Roma ile Pers İmparatorluğu arasındaki stratejik bir noktada yer almaktaydı. Ancak 3. yüzyılda, Zenobia adında güçlü bir kadın lider tarafından yönetilen Palmira, Roma İmparatorluğu’ndan bağımsızlığını ilan etti. Bu durum, Roma İmparatorluğu’nun tepkisine neden oldu ve Palmira, İmparator Aurelian tarafından vücudunun bile parçaları Roma’ya götürülene kadar savaşlarla karşı karşıya kaldı.

Daha sonraki dönemlerde Suriye, pek çok devletin egemenliği altına girdi. İslam’ın yükselişiyle birlikte Suriye Müslümanların eline geçti ve Abbâsîler döneminde ticari ve kültürel bir merkez haline geldi. Ancak, 1516’da Osmanlı İmparatorluğu’nun Suriye’yi fethetmesiyle Suriye, Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası haline geldi.

Palmira’nın düşüşü, Suriye tarihinde önemli bir dönüm noktasıydı ve bölgedeki siyasi ve kültürel yapıyı etkiledi. Sonrasında Suriye, pek çok farklı devletin egemenliği altına girdi ve günümüzde Suriye İç Savaşı ile büyük bir yönetim kriziyle karşı karşıya kaldı.

İslamiyet Öncesi Suriye

İslamiyet öncesi dönemde Suriye, birçok dinin ve etnik grubun merkezi haline geldi. Hıristiyanlık, Suriye’nin en yaygın dinlerinden biri oldu ve ilk Hıristiyan toplulukları, bugünkü başkent olan Şam’da kuruldu. İlk yüzyılda, Suriye, Roma İmparatorluğu’nun bir parçası haline geldi ve bu da Hıristiyanlığın bölgedeki yayılmasını hızlandırdı.

Ancak Suriye’nin tarihi sadece Hıristiyanlıkla sınırlı değildi. Pers İmparatorluğu, MÖ 6. yüzyılda Suriye’yi istila etti ve uzun yıllar boyunca bölgenin kontrolünü elinde tuttu. Bu dönem boyunca, Suriye’nin kültürü ve sanatı, Pers etkisi altında gelişti ve bu günümüze kadar gelen birçok eseri barındıran tarihi yapılar ile yansıtılmaktadır.

 • Suriye’nin tarihi, coğrafi konumu sayesinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.
 • Hıristiyanlık, Suriye’nin en popüler dinlerinden biri haline gelmiş ve ilk Hıristiyan toplulukları Şam’da kurulmuştur.
 • Pers istilası sırasında Suriye’nin kültürü ve sanatı, Pers etkisi altında gelişmiştir ve bugüne kadar birçok tarihi yapıda kendini göstermektedir.

Suriye’nin tarihi, etnik ve dini çeşitlilikleriyle doludur ve bu da onu benzersiz kılan bir özelliktir. İslamiyet öncesinde Suriye, önemli bir merkez haline gelmiştir ve günümüze kadar tarih boyunca birçok savaş, istila, fethedilme ve egemenlik değişimi yaşamıştır.

Orta Çağ Suriye’si

Orta Çağ döneminde Suriye, birçok farklı devletin egemenliği altında kalmıştır. Bizans İmparatorluğu, İran, Selçuklu Türkleri ve Haçlılar gibi devletlerin yönetiminde bulunmuştur. Bizans döneminde Suriye, kısa bir dönem Mısır ile birleşik bir bölge olarak yönetilmiştir. İslam’ın doğuşundan kısa bir süre sonra, Suriye, Emevi Devleti’nin merkezi olmuştur. Selçuklu Türkleri, 1079 yılında Suriye’yi ele geçirmişlerdir. Fakat Haçlı seferleri, Suriye’deki Türk hakimiyetini sonlandırmıştır. Haçlılar, Suriye’nin birçok yerinde kiliseler ve kaleler yapmışlardır. Ancak Moğol istilasından sonraki dönem, Selahaddin Eyyubi liderliğindeki Müslümanların yeniden ele geçirme mücadelesiyle dolu geçmiştir.

Orta Çağ dönemi boyunca Suriye, birçok önemli İslami kültür merkezlerinin yer aldığı bir bölge olmuştur. Şehirlerdeki camiler, medreseler ve kütüphaneler, İslam ilimleri açısından zenginleşmiştir. Ayrıca, Suriye, ticaret yollarıyla zengin bir ekonomiye sahip olmuştur. Tarihi boyunca farklı egemenlikler altında kalan Suriye, Orta Çağ döneminde değişik bir kültür mozaiği oluşturmuştur.

Osmanlı Dönemi

Osmanlı Devleti’ndeki güçlü birimlerinden biri olan Suriye, uzun yıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun kontrolü altında kaldı. Osmanlı Dönemi boyunca Suriye, birçok savaşın ve istilanın yaşandığı bir coğrafya haline geldi. Suriye’nin modernleşmesi ise özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşti. Bu dönemde, bazı altyapı yatırımları yapılarak modernleştirme çalışmaları başlatıldı. Ancak, Osmanlı Dönemi’nin sonlarına doğru Suriye’nin modernleşme çalışmaları Fransız Mandası’na kadar sürdü. Fransız Mandası döneminde ise Suriye’deki modernleşme hareketleri hızlandı. Fransız Mandası, Suriye’nin modernleşmesinde ve gelişmesinde önemli bir rol oynadı.

Modern Suriye

Suriye’nin modern dönemi, ülkenin Baas Partisi’nin iktidarı altında geçti. Bu iktidarın yönetime gelmesi, Suriye’nin etnik ve dini yapılarındaki farklılıkların azaltılması için başlatılan bir dizi reforma dayanıyordu. Ancak daha sonraki yıllarda, parti içi çatışmalar ve otoriter yönetim nedeniyle ülke karışık bir siyasi duruma düştü.

Soğuk Savaş döneminde, Suriye, SSCB’ye yakın bir müttefik olarak konumlandı. Bu, ülkenin Sovyetler Birliği’nden ekonomik ve askeri yardım almasına yol açtı. Ancak SSCB’nin çöküşünden sonra, Suriye, ABD ve batılı ülkelerle ilişkiler kurmaya başladı. Bu, ülkenin dış politikasında bir denge arayışına yol açtı.

Suriye İç Savaşı, 2011’de başladı ve halen devam ediyor. İç savaşın ilk nedeni, hükümetin baskıcı yöntemleri ve siyasi muhaliflere yönelik baskılar oldu. Suriye halkı hükümetin baskısına tepki gösterdi ve savaş başladı. İç savaş, ülkenin ekonomisini, insan haklarını ve siyasi istikrarını önemli ölçüde etkiledi. Uluslararası toplum, çatışmanın sona ermesi için uzun süredir çaba sarf ediyor ancak barışa ulaşmak hala mümkün görünmüyor.

Suriye İç Savaşı

Suriye İç Savaşı, 2011 yılında, Arap Baharı’nın bir sonucu olarak patlak veren bir olaydır. Bu savaşın nedenleri arasında çok sayıda faktör var. Başlıcaları; ekonomik nedenler, insan hakları ihlalleri, rejim karşıtı protestolar, rejim değişikliği talepleri ve etnik çatışmalar olarak sayılabilir.

Savaşın tarihi sürecine baktığımızda, başlangıcında hükümet güçlerinin barışçıl protestoculara ateş açması ve bu olayın ardından Arap Baharı’nın etkisiyle ülkenin diğer bölgelerinde de benzer olayların yaşanması dikkat çekicidir. Savaşın ardından ülkede birçok grup oluştu. Rejim güçleri, özgür Suriye ordusu, Kürtler, IŞİD ve diğer radikal İslamcı gruplar gibi.

Savaşın sonuçlarına baktığımızda, yüz binlerce insanın ölümüne, milyonlarca insanın yerinden olmasına ve ülkenin ekonomik, siyasi ve sosyal açıdan büyük zarar görmesine neden oldu. Ülkede birçok yapı ve tarihi eser yıkıldı ve savaşın sonuçları hala görülmeye devam ediyor.

Bu savaşın sona ermesi için uluslararası toplumun diplomatik çözümler araması ve insani yardım sağlaması gerekmektedir.

Yorum yapın